Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach


     
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
funkcjonuje
 od 1.07.2013 r. na terenie PGO w Suwałkach             Sp. z o.o. (potocznie zwanego kompostownią), położonego przy ul. Raczkowskiej 150 A (zobacz na mapie)

Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Suwałk mogą nieodpłatnie przekazywać odpady, które zgodnie z zasadami nowego systemu, nie będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można, własnym transportem, nieodpłatnie dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje odpadów:

1)      zużyte baterie i akumulatory,
2)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3)      przeterminowane leki,
4)      chemikalia - opakowania po substancjach niebezpiecznych,
5)      meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6)      zużyte opony,
7)      odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie,
8)      tworzywa sztuczne i metale,
9)      odpady opakowaniowe ze szkła,
10)    papier i tektura.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH znajduje się TUTAJ.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODPADÓW znajduje się TUTAJ.


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach jest otwarty w następujących godzinach:
                  

   - w dni robocze  w godzinach 800 – 1800,
   - w soboty w godzinach 800 – 1400.Nr telefonu:
(087) 566 52 13


 Do punktu nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne.