Zgodnie z zapisami ustawy  Miasto zobowiązane jest do:


1.    zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych ;

2.    zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej ;

3.     zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która w części jest mieszkalna, a w części prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publiczne;

4. zaopatrzenia nieruchomości wielolokalowych (np. bloki, kamienice) w pojemniki  
na odpady selektywnie zebrane oraz nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnej zbiórki;

5.
stworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,do którego mieszkańcy będą nieodpłatnie przekazywać odpady, sprawiające kłopot w zagospodarowaniu;

6.  sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu;

7.  prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.