Artykuły

Deklaracje do pobrania (2)FORMULARZE DEKLARACJI DO POBRANIA
:  1)  Dla nieruchomości mieszkalnej   (WORD, PDF)

2) Dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej      (WORD, PDF)

3)  Dla nieruchomości,
która w części jest mieszkalna, a w części prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej   (WORD, PDF)


4) Dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku     (WORD, PDF)            Zgodnie z nowym porządkiem prawnym, każdy właściciel nieruchomości został obowiązany do złożenia w Urzędzie Miejskim deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
           
Opłata naliczana jest w oparciu o dane zamieszczone w deklaracji, składanej przez właścicieli nieruchomości (przy uwzględnieniu liczby gospodarstw domowych zamieszkujących nieruchomość i sposobu zbierania odpadów).

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od:
- daty zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów;
- daty zmiany parametru, który ma wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby gospodarstw domowych w nieruchomości, liczby osób zatrudnionych, liczby łóżek, liczby działek itp.).

 Deklarację składają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także:
     - współwłaścicieli,

     - użytkowników wieczystych,
     - jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
     - inne podmioty władające nieruchomościami położonymi na terenie miasta Suwałki, np. w imieniu mieszkańców budynku wielorodzinnego jedną deklarację składa spółdzielnia mieszkaniowa / wspólnota;


Pytania dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji proszę kierować pod podane numery telefonów:
 
    (087) 562 82 70

    (087) 562 82 80