WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ

                                                              WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ

                                                                      O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
                                                                                ODPADAMI KOMUNALNYMI


 

Zgodnie z nowym porządkiem prawnym, każdy właściciel nieruchomości będzie obowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim (na specjalnym formularzu) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku nieruchomosci mieszkalnej o zabudowie jednorodziennej deklarację wypełni właściciel nieruchomości, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki, kamienice) zobowiązany do tego będzie zarządca, o ile takowy istnieje.

 

Opłata będzie naliczana w oparciu o dane zamieszczone w deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości (przy uwzględnieniu liczby gospodartwo domowych zamieszkujących nieruchomość i sposobu zbierania odpadów).

 

Pierwszą deklarację należy złożyć do 17 maja 2013 r. Poza tym deklarację składa się w terminie 14 dni od:

·         dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca,

·         dnia powstania na niej odpadów komunalnych,

·         zmiany parametru będącego podstawą ustalenia wysokości opłaty (zmiana liczby osób zamieszkałych na nieruchomości mieszkalnej, pojemności pojemników obsługujących nieruchomość niemieszkalną lub zmiana stawki opłaty ustalanej uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach).

 

W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie wysokość opłaty ustalona zostanie z urzędu w oparciu o uzasadnione szacunki.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE:

 
·         deklaracje składają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także:

- współwłaścicieli,


- użytkowników wieczystych,

- jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
   użytkowaniu,


- inne podmioty władające nieruchomościami położonymi na terenie miasta Suwałki,
   np. w imieniu mieszkańców budynku wielorodzinnego jedną deklarację składa
   spółdzielnia mieszkaniowa
/ wspólnota;


·         opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z metodą ustaloną przez Radę Miejską w Suwałkach będzie naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość;

·         podstawowa stawka opłaty zostanie ustalona podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Osoby, które nie będą segregować odpadów zostaną obciążone podwójną stawką opłaty;

 

 

                                                                                        System rusza 1 lipca 2013 roku!

 

Poniżej zamieszczamy wzór deklaracji, którą należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach do 17 maja 2013 r.

 

Ø  FORMULARZ DEKLARACJI DO WYPEŁNIENIA

Ø  WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI DLA DOMU JEDNORODZINNEGO

Ø  WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ/WSPÓLNOTY

Ø  WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI DLA PRZEDSIĘBIORCY

 

Pytania dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji proszę kierować pod podane niżej numery telefonów: ……………….