prawo krajoweUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (akt w wersji obowiązującej)
z dnia 13.09.1996 r. (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622)


Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11.05.2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638 z późn. zm.) 

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 r. (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495)

Ustawa o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 21.11.2008 r. (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1464)

Ustawa o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009 r. (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666)

Katalog odpadów - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1858)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. 2007 nr 109 poz. 752)

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2012