PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA

W celu dokładniejszego zrozumienia zagadnień, które zostały poruszone na stronie, poniżej znajdują się wyjaśnienia pojęć użytych na stronie:

 
  • Nieruchomość niemieszkalna – nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w ramach której zatrudnieni są pracownicy wytwarzający odpady podobne do tych, które wytwarzane są w gospodarstwie domowym, tj. działalność handlowa, usługowa, produkcyjna czy o charakterze użyteczności publicznej.

  • Odpady komunalnerozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

  • Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - polega na oddzieleniu z ogólnej masy odpadów takich odpadów, które w wyniku przetworzenia nadają się do ponownego użycia (m.in. papier, plastik, szkło).

  • Właściciel nieruchomości - zgodnie z ustawą właścicielami są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.