Odpady wielkogabarytowe


Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do standardowych pojemników na odpady i wymagają odrębnego traktowania. W ostatnich latach mamy do czynienia ze znacznym zwiększeniem ilości odpadów wielkogabarytowych związanym ze wzrostem konsumpcji i zamiany starych sprzętów domowych na nowoczesne. Powoduje to, że na przydomowe śmietniki trafiają takie odpady jak zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, lodówki, pralki, piece itd., opakowania przestrzenne,stare meble. Odpady te w całości są traktowane jako odpady komunalne, jednak zawierają one często substancje, materiały uznane za niebezpieczne, które przed procesem unieszkodliwiania należy oddzielić. Odpady wielkogabarytowe są źródłem potencjalnych surowców wtórnych, z których przed ich demontażem i unieszkodliwianiem (zgodnie z ustawą odpadach; art. 12) należy wysegregować odpady nadające się do odzysku.

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk: ”Meble i inne odpady wielkogabarytowe, powstałe w gospodarstwach domowych, odbierane są od mieszkańców w ramach okresowych zbiórek oraz na bieżąco w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).”


Wykaz odpadów wielkogabarytowych, które PGK w Suwałkach sp. z o.o. odbiera w ramach okresowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Wykaz odpadów wielkogabarytowych, które PGK w Suwałkach sp. z o.o.
nie odbiera w ramach okresowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ul. Raczkowska 150A) można,
własnym transportem, nieodpłatnie dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje odpadów.

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ul. Raczkowska 150A) nie są przyjmowane.
- drzwi i okna bez szyb;

- sprzęt AGD i RTV;

- elektro sprzęt wiertarki, szlifierki, kosiarki itp.;

- rowery i wózki dziecięce;

- opony samochodów osobowych bez felg;

- puste opakowania po farbach , olejach i rozpuszczalnikach,

w czarnych workach;

- meble.

- materiały budowlane(gruz, styropian);

- drzwi, okna z szybami;

- sedesy, umywalki, wanny;

- szkło zbrojone i hartowane;

- materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian;

- ubrania;

- kołdry.

 

-odpady zielone;

-zużyte baterie i akumulatory;
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
-przeterminowane leki;
-chemikalia - opakowania po substancjach niebezpiecznych;


-meble i inne odpady wielkogabarytowe;
-zużyte opony;
-odpady budowlane i rozbiórkowe
z remontów prowadzonych samodzielnie*;
-tworzywa sztuczne i metale;
-odpady opakowaniowe ze szkła;
-papier i tektura.- odpady zawierające azbest;

-szyby samochodowe i części samochodowe;

-szkło zbrojone i hartowane;

- materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian ( z wyjątkiem styropianu zabezpieczającego wyroby ART., RTV itp.);

- zmieszane odpady komunalne;

- zmieszane odpady budowlane.
Odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców w ramach okresowych zbiórek, organizowanych przez Miasto.


Od 1.07.2013 r.
, w okresie między zbiórkami, można je dostarczać nieodpłatnie do punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mebli nie wolno spalać !!!

Meble mogą zawierać substancje niebezpieczne w postaci lakierów, impregnatów, klejów, farb, oklein z tworzyw sztucznych itp. W wyniku ich spalania do atmosfery emitowane są związki szkodliwe dla środowiska i człowieka, m.in.: dioksyny, furany, tlenki i pyły.
Związki te są toksyczne i mają działanie rakotwórcze. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci.