Odpady budowlane i rozbiórkowe


Odpady budowlane i rozbiórkowe  powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości

należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez
prowadzącego remont.


Od 1.07.2013 r.  niewielkie ilości gruzu można dostarczać nieodpłatnie do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach.