Obowiązek sprawozdawczy dla punktów skupu odpadów

Obowiązek sprawozdawczy dla punktów skupu odpadów

 

Przypominamy, że w terminie do 31 stycznia podmioty, w tym punktów skupu surowców wtórnych, zbierające odpady będące frakcjami odpadów komunalnych – papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, prowadzące działalność na terenie miasta Suwałk zobowiązane są do przekazania Prezydentowi Miasta Suwałk rocznego sprawozdania.

Zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Dotyczy to głównie prowadzących punkty skupu surowców wtórnych.

Sprawozdanie jest przekazywane do prezydenta, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze sprawozdanie dotyczyć będzie roku 2018 i zawierać ma informacje  o masie:

  • - poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji,  do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
  • - odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.
Formularz rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła, jest załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca (Dz.U. z 2018r. poz. 1627) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Za złożenie sprawozdania po terminie grozi kara pieniężna 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Natomiast nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500zł, jeżeli zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.

Wzór sprawozdania
Wzór sprawozdania - wersja edytowalna

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM w Suwałkach