Nieruchomości mieszkalne


Zgodnie z
ustawą właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.


W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej (np. blok mieszkalny, kamienica) obowiązki właściciela nieruchomości pełnią :
- zarząd lub zarządca
(np. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota), lub
- właściciele lokali
, jeżeli zarząd lub zarządca nie został wybrany.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW:

1) W przypadku zabudowy WIELORODZINNEJ  (np. bloki, kamienice) :Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych   x   Stawka opłaty 

16,00 zł - przy segregacji,

24,00 zł - przy braku segregacji
2) W przypadku zabudowy JEDNORODZINNEJ :
           


Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych   x   Stawka opłaty 

26,00 zł - przy segregacji,

39,00 zł - przy braku segregacji
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie, bez wezwania, w terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do 15 lutego,
2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 maja,
3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 sierpnia,
4) za październik, listopad, grudzień - do 15 listopada.


Opłatę należy wnosić na indywidualny numer konta, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W CZYM NALEŻY GROMADZIĆ ODPADY ?


Odpady zmieszane - w pojemnikach,

odpady selektywne - w workach odpowiedniego koloru (dotyczy nieruchomosci jednorodzinnej),
                                   w pojemnikach odpowiedniego koloru (dotyczy bloków i kamienic).Odpady selektywnie zebrane, tzn:
1)    papier i tekturapojemnik/worek niebieski        
2)    odpady opakowaniowe ze szkła - pojemnik/worek zielony 

3)  tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe - pojemnik/worek żółty

4)   
odpady wielkogabarytowe – w ramach okresowych zbiórek.

 

Zabudowę wielorodzinną Miasto, za pośrednictwem firmy odbierającej odpady, wyposaża w pojemniki na odpady zmieszane i selektywnie zebrane.

Zabudowę jednorodzinną Miasto wyposaża w worki do selekcji odpadów oraz pojemnik do selektywnej zbiórki popiołu, natomiast w pojemnik na odpady zmieszane właściciel zaopatruje sam.

Szczegółowe informacje na temat poprawnego segregowania odpadów komunalnych znajdują się   TUTAJ.


Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne można nieodpłatnie dostarczać własnym transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JAK CZĘSTO ODBIERANE SĄ ODPADY ?

W zabudowie jednorodzinnej:


- odpady zmieszane: 2 razy w miesiącu,
- odpady selektywnie zebrane (z wyjątkiem popiołu): 2 razy w miesiącu,


- selektywnie zebrany popiół w okresie październik- marzec: 2 razy w miesiącuW zabudowie wielorodzinnej:

- odpady zmieszane:
1) mniej niż 20 lokali mieszkalnych - 2 razy w tygodniu;
2) minimum 20 lokali mieszkalnych - codziennie  
(z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, chyba że okres świąteczny jest dłuższy niż 2 dni, wtedy odpady odbierane są również w jeden dzień świąteczny),

- odpady selektywnie zebrane (z wyjątkiem popiołu):


1) mniej niż 20 lokali mieszkalnych- 2 razy w miesiącu,

2) minimum 20 lokali mieszkalnych- tworzywa sztuczne i metale oraz papier i tektura - 2 razy w tygodniu, a szkło - 1 raz na 2 tygodnie.


- selektywnie zebrany popiół w okresie październik- marzec: 1 raz w tygodniu.

Od właściciela nieruchomości mieszkalnej odbierane są wszystkie wytworzone przez niego zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywnie zebrane.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BRAK PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW – CO TO OZNACZA DLA WŁAŚCICIELA?

W pojemniku na odpady zmieszane  NIE MOGĄ znajdować się odpady, które mieszkańcy zobowiązani są segregować, czyli:

1) odpady zielone;
2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);
3) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
4) tworzywa sztuczne (plastik) i metale;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) opakowania wielomateriałowe.


W przypadku stwierdzenia odpadów podlegających segregacji w pojemniku na odpady zmieszane, właściciel nieruchomości zapłaci WYŻSZĄ OPŁATĘ.


DLACZEGO?

Ponieważ Miasto ma obowiązek osiągnięcia wyznaczonych przez Ministerstwo Środowiska poziomów odzysku odpadów.

W przypadku nie osiągnięcia tych poziomów, Miasto zapłaci wysokie kary.