Nieruchomości niemieszkalneNieruchomości niemieszkalne -
to takie, na której prowadzona jest jakaś działalność, np.
działalność handlowa, usługowa, produkcyjna czy o charakterze użyteczności publicznej.OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW:

Iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne, obsługujących daną nieruchomość oraz oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach):Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba pojemników   x   Stawka opłaty za jednokrotne opróźnienie pojemnikówOpłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie, bez wezwania, w terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do 15 lutego,
2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 maja,
3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 sierpnia,
4) za październik, listopad, grudzień - do 15 listopada.


Opłatę należy wnosić na indywidualny numer konta, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POJEMNIKI NA ODPADY:

Zgodnie z ustawą obowiązek wyposażenia nieruchomości niemieszkalnej w pojemniki spoczywa  na właścicielu nieruchomości. Wobec powyższego od 1.07.2013 r. właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają własnych pojemników są zobowiązani do ich dzierżawy od przedsiębiorcy odbierającego odpady lub samodzielnego zakupu.Właściciel nieruchomości niemieszkalnej zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy (w zależności od typu działalności gospodarczej) :


1)   dla żłobków, przeszkoli, szkół i uczelni - 2 litry na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

2)   dla lokali gastronomicznych - 7 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

3)   dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych (z wyjątkiem lokali handlu detalicznego o charakterze ogólnospożywczym i warzywnym), użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdą osobę pracującą, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 60 litrów na lokal;

4)   dla szpitali, internatów, koszar- 15 litrów na jedno łóżko;

5)  dla hoteli i pensjonatów - 7 litrów na jedno łóżko;

6) dla lokali handlu detalicznego o charakterze ogólnospożywczym i warzywnym:
     a) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej do 60 m2 (włącznie) - 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal,
     b) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej powyżej 60 m2 - 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej do 60 m2 oraz 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej powyżej 60 m2;

7)  dla ogródków działkowych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października 20 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek), poza tym okresem - w zależności od potrzeb.

Na terenie Suwałk najmniejszy dopuszczalny pojemnik na zmieszane odpady komunalne - 60 litrów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW:

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej, jest zobowiązany do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),

- odpady opakowaniowe ze szkła,

- tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe (np. karton po mleku itp.),

- odpady ulegające biodegradacji (tzw. BIO).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNIE ZEBRANE:

Nieruchomość niemieszkalna nie musi być wyposażona w pojemniki do selektywnej zbiórki, ale jeśli wytwarzane są na niej odpady, które podlegają obowiązkowi oddzielnego zbierania (papier, plastik, szkło, metal), należy takie pojemniki wystawić.

Odpady te należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 60 litrów w następujących kolorach:

Odpady selektywnie zebrane, tzn:
1)    papier i tekturapojemnik niebieski        
2)    odpady opakowaniowe ze szkła - pojemnik zielony 

3)  tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe - pojemnik żółtySzczegółowe informacje na temat poprawnego segregowania odpadów komunalnych znajdują się   TUTAJ.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAK CZĘSTO ODPADY SĄ ODBIERANE?

Odpady selektywnie zebrane (z wyjątkiem popiołu)– min. 1 raz w miesiącu,

Selektywnie zebrany popiół- w okresie październik – marzec- 1 raz w miesiącu.

Odpady zmieszane – min. 2 razy w miesiącu , z wyjątkiem:

- targowiska miejskiego przy ul. Sejneńskiej - 2 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 września, oraz 1 raz w tygodniu w pozostałym okresie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRAK PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW – CO TO OZNACZA DLA WŁAŚCICIELA?

W przypadku stwierdzenia odpadów podlegających segregacji w pojemniku na odpady zmieszane, właściciel nieruchomości zapłaci WYŻSZĄ OPŁATĘ (prowadzona jest kontrola odpadów w pojemnikach).


DLACZEGO?

Ponieważ Miasto ma obowiązek osiągnięcia wyznaczonych przez Ministra Środowiska poziomów odzysku odpadów.
W przypadku nie osiągnięcia tych poziomów, Miasto płaciło będzie wysokie kary.