Obowiązki MiastaZgodnie z zapisami ustawy Miasto zobowiązane jest do:


1.    zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnej;

2.    zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której prowadzona jest działaność gospodarcza lub użytecznosci publicznej;

3.    zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która w części jest mieszkalna, a w części prowadzona jest działaność gospodarcza lub użytecznosci publicznej;

4. zaopatrzenia nieruchomości wielolokalowych (np. bloki, kamienice) w pojemniki 
na odpady selektywnie zebrane oraz nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnej zbiórki;

5.
stworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy będą nieodpłatnie przekazywać odpady, sprawiające kłopot w zagospodarowaniu;

6.  sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu;

7.  prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.