osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

50,24 %

osiągnięty poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

99,99%

W 2020 r. odpady ulegające biodegradacji nie trafiły na składowisko, ponieważ zostały zagospodarowane w całości w części biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania i zagospodarowania tych odpadów w PGO w Suwałkach Sp. z o. o.