PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Ważne! Od 1 stycznia 2022 r. w związku z uchwałą NR XXXVIII/501/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach będzie realizował program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022-2024.

Program adresowany jest do osób, które:

 • samotnie zamieszkują w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny;
 • osiągają dochód nieprzekraczający 2 000 zł miesięcznie;
 • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych;
 • gromadzą odpady w sposób selektywny;
 • na bieżąco regulują opłaty za odbiór odpadów komunalnych i nie posiadają zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat.

Za dochód uważa się:

 • przychody/dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł
  i źródło ich uzyskania pomniejszone o pobraną zaliczkę na podatek dochodowy oraz odprowadzone składki zdrowotne, chorobowe i emerytalno-rentowe, o których mowa
  w odrębnych przepisach;
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu;
 • inne na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Wysokość pomocy i okres przyznania

Świadczenie pieniężne przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy, nie dłużej niż na okres obowiązywania programu w wysokości 20 zł miesięcznie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie pieniężne osoba uprawniona lub opiekun prawny mogą złożyć:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20 od dnia 3 stycznia 2022 r. (pokój nr 17).

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub domu;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.