Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wytworzonych w I, II, III sektorze Suwałk.

 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ) Prezydent Miasta Suwałk informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wytworzonych odpowiednio w I, II, III sektorze Suwałk. W związku z powyższym wyznacza się termin od 24.05.2022 r. do 01.08.2022 r. na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto Suwałki, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ww. ustawy, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto Suwałki, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Obecne umowy zawarte na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wytworzonych odpowiednio w I, II, III sektorze Suwałk obowiązują do 31.12.2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024r. będzie obowiązywała nowa umowa, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wytworzonych odpowiednio w I, II, III sektorze Suwałk.

W związku z powyższym wyznacza się ww. termin nie krótszy niż 60 dni, od dnia zamieszczenia tej informacji na BiP Urzędu Miejskiego w Suwałkach, na złożenie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto Suwałki, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, bądź na odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu gminnego, jeżeli nieruchomość jest wyłączona na podstawie tego oświadczenia.
W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest obowiązany wskazać przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy
*, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów zorganizowanego przez miasto, wskazując przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

*Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zawierają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałki oraz przepisach szczegółowych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

UWAGA! Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wytworzonych w I, II, III sektorze Suwałk i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania umowy tj. od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wytworzonych w I, II, III sektorze Suwałk.

Druk- oświadczenie wyjście z systemu