Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Suwałkach, dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 


1)        Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.03.2020 r.

2) Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.06.2020 r.

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 27.10.2021 r.

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 29.06.2022 r.


3)        Opis szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:


- uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.03.2020 r.

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 29.06.2022 r.


4)    Wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 24.11.2021 r.


5)        Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 27.05.2020 r.  


6)      Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 25.02.2019 r.

7)      Podział miasta Suwałki na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 25.09.2019 r. 


8)        Postanowienie o odbieraniu odpadów z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 19.11.2020 r.


9)        Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Suwałki


uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.03.2020 r.


10)        Program osłonowy dla jednoosobowych gospodarstw domowych


-uchwała Rady Miejskiej z dnia 24.11.2021 r.