Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje od 1.07.2013 r. n a terenie PGO w Suwałkach Sp. z o.o. (potocznie zwanego kompostownią), położonego przy ul. Raczkowskiej 150 A 

Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Suwałk mogą nieodpłatnie przekazywać odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można, własnym transportem, nieodpłatnie dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje odpadów:

1)       zużyte baterie i akumulatory,
2)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3)      przeterminowane leki,
4)      chemikalia - opakowania po substancjach niebezpiecznych,
5)      meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6)      zużyte opony,
7)      odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak: gruz ceglany, betonowy, pochodzące z niewielkiego remontu budynku mieszkalnego, prowadzonego samodzielnie, o łącznej wadze nieprzekraczającej 1000 kg z jednej nieruchomości w ciągu całego roku kalendarzowego,
8)      tworzywa sztuczne i metale,
9)      odpady opakowaniowe ze szkła,
10)    papier i tektura.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH znajduje się pod linkiem REGULAMIN.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODPADÓW znajduje się pod linkiem: Postępowanie z różnymi rodzajami odpadów.


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach jest otwarty w następujących godzinach:
                  

ikona zegara

   - w dni robocze  w godzinach 800 – 1800,
   - w soboty w godzinach 800 – 1400.Nr telefonu:
(087) 566 52 13


 Do punktu nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne.Zdjęcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych