Nieruchomości niemieszkalne - to takie, na której prowadzona jest jakaś działalność, np. działalność handlowa, usługowa, produkcyjna czy o charakterze użyteczności publicznej.


OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW:

Iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne, obsługujących daną nieruchomość oraz oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach ):


Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba pojemników   x   Stawka opłaty za jednokrotne opróźnienie pojemników


Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie, bez wezwania, w terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do 15 marca,
2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca,
3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września,
4) za październik, listopad, grudzień - do 15 grudnia.


Opłatę należy wnosić na indywidualny numer konta, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości.


----------------------------------------------------------

POJEMNIKI NA ODPADY:

Zgodnie z ustawą obowiązek wyposażenia nieruchomości niemieszkalnej w pojemniki spoczywa  na właścicielu nieruchomości . Wobec powyższego od 1.07.2013 r. właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają własnych pojemników są zobowiązani do ich dzierżawy od przedsiębiorcy odbierającego odpady lub samodzielnego zakupu.Właściciel nieruchomości niemieszkalnej zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy (w zależności od typu działalności gospodarczej) :


1)   dla żłobków, przeszkoli, szkół i uczelni - 2 litry na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

2)   dla lokali gastronomicznych - 7 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

3)   dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych (z wyjątkiem lokali handlu detalicznego o charakterze ogólnospożywczym i warzywnym), użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdą osobę pracującą, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 60 litrów na lokal;

4)   dla szpitali, internatów, koszar- 15 litrów na jedno łóżko;

5)  dla hoteli i pensjonatów - 7 litrów na jedno łóżko;

6)dla lokali handlu detalicznego o charakterze ogólnospożywczym i warzywnym:
     a) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej do 60 m2 (włącznie) - 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal,
     b) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej powyżej 60 m2 - 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej do 60 m2 oraz 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej powyżej 60 m2;

7)  dla ogródków działkowych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października 20 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek), poza tym okresem - w zależności od potrzeb.

Na terenie Suwałk najmniejszy dopuszczalny pojemnik na zmieszane odpady komunalne - 60 litrów.

-----------------------------------------------------------------------------


OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW:

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej, jest zobowiązany do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),

- odpady opakowaniowe ze szkła,

- tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe (np. karton po mleku itp.),

- odpady ulegające biodegradacji (tzw. BIO).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNIE ZEBRANE:

Nieruchomość niemieszkalna nie musi być wyposażona w pojemniki do selektywnej zbiórki, ale jeśli wytwarzane są na niej odpady, które podlegają obowiązkowi oddzielnego zbierania (papier, plastik, szkło, metal), należy takie pojemniki wystawić.

Odpady te należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 60 litrów w następujących kolorach:

Odpady selektywnie zebrane, tzn:
1)    papier i tekturapojemnik niebieski  Pojemnik niebieski      
2)    odpady opakowaniowe ze szkła - pojemnik zielony   Pojemnik zielony

3)  tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe - pojemnik żółty Pojemnik żółty

4) odpady ulegające biodegradacji - pojemnik brązowy Pojemnik brązowy

Szczegółowe informacje na temat poprawnego segregowania odpadów komunalnych znajdują się  w linku: Postępowanie z różnymi rodzajami odpadów.


----------------------------------------------------------------------------
JAK CZĘSTO ODPADY SĄ ODBIERANE?

Odpady zebrane selektywnie nieulegające biodegradacji (z wyjątkiem popiołu)– min. 1 raz w miesiącu,

Odpady zebrane selektywnie ulegające biodegradacji - 2 razy w miesiącu,

Selektywnie zebrany popiół- w okresie październik – kwiecień- 1 raz w miesiącu.

Odpady zmieszane – min. 2 razy w miesiącu , z wyjątkiem:

- targowiska miejskiego przy ul. Sejneńskiej - 2 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 września, oraz 1 raz w tygodniu w pozostałym okresie.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRAK PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW – CO TO OZNACZA DLA WŁAŚCICIELA?

W przypadku stwierdzenia odpadów podlegających segregacji w pojemniku na odpady zmieszane, właściciel nieruchomości zapłaci WYŻSZĄ OPŁATĘ (prowadzona jest kontrola odpadów w pojemnikach).


DLACZEGO?

Ponieważ Miasto ma obowiązek osiągnięcia wyznaczonych przez Ministra Środowiska poziomów odzysku odpadów.
W przypadku nie osiągnięcia tych poziomów, Miasto płaciło będzie wysokie kary.