Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej (np. blok mieszkalny, kamienica) obowiązki właściciela nieruchomości pełnią :
- zarząd lub zarządca
(np. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota), lub
- właściciele lokali
, jeżeli zarząd lub zarządca nie został wybrany.


---------------------------------------------------------------------

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW:

 W przypadku zabudowy JEDNORODZINNEJ  ORAZ  WIELORODZINNEJ  (np. bloki, kamienice) :Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych   x   Stawka opłaty 41,00 zł od gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r.)
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości wnoszą kwartalnie, bez wezwania, w terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do 15 marca,
2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca,
3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września,
4) za październik, listopad, grudzień - do 15 grudnia.


Opłatę należy wnosić na indywidualny numer konta, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.


----------------------------------------------------------------------------------------

W CZYM NALEŻY GROMADZIĆ ODPADY ?


Odpady zmieszane - w pojemnikach,

odpady selektywne - w workach odpowiedniego koloru (dotyczy nieruchomości jednorodzinnej),
                                   w pojemnikach odpowiedniego koloru (dotyczy bloków i kamienic).Odpady selektywnie zebrane, tzn:
1)    papier i tekturapojemnik/worek niebieski  Pojemnik niebieski      
2)    odpady opakowaniowe ze szkła - pojemnik/worek zielony   Pojemnik zielony

3)  tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe - pojemnik/worek żółty Pojemnik żółty
4) odpady ulegające biodegradacji - pojemnik/worek brązowy Pojemnik brązowy
5)   
odpady wielkogabarytowe – w ramach okresowych zbiórek.

Zabudowę wielorodzinną Miasto, za pośrednictwem firmy odbierającej odpady, wyposaża w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) i selektywnie zebrane.

Zabudowę jednorodzinną Miasto wyposaża w worki do selekcji odpadów, natomiast w pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane) właściciel zaopatruje sam.

Szczegółowe informacje na temat poprawnego segregowania odpadów komunalnych znajdują się   w linku Postępowanie z różnymi rodzajami odpadów.


Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne można nieodpłatnie dostarczać własnym transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach .

--------------------------------------------------------------------------------


JAK CZĘSTO ODBIERANE SĄ ODPADY ?

W zabudowie jednorodzinnej:


- odpady niesegregowane (zmieszane):
   raz na dwa tygodnie ,

- odpady zebrane selektywnie nieulegające biodegradacji (z wyjątkiem popiołu): 2 razy w miesiącu,


- selektywnie zebrany popiół w okresie październik- kwiecień: 2 razy w miesiącu,

- selektywnie zebrane bioodpady stanowiące odpady komunalne:
  raz na dwa tygodnie.
W zabudowie wielorodzinnej:

- odpady niesegregowane (zmieszane):
1) mniej niż 20 lokali mieszkalnych - 2 razy w tygodniu;
2) minimum 20 lokali mieszkalnych - 4 razy w tygodniu 
(z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, chyba że okres świąteczny jest dłuższy niż 2 dni, wtedy odpady odbierane są również w jeden dzień świąteczny),

- selektywnie zebrane bioodpady stanowiące odpady komunalne:
1) mniej niż 20 lokali mieszkalnych - 1 raz w tygodniu,
2) minimum 20 lokali mieszkalnych - 2 razy w tygodniu,

- odpady zebrane selektywnie nieulegające biodegradacji (z wyjątkiem popiołu):


1) mniej niż 20 lokali mieszkalnych- 2 razy w miesiącu,

2) minimum 20 lokali mieszkalnych- tworzywa sztuczne i metale oraz papier i tektura - 2 razy w tygodniu, a szkło - 2 razy w miesiącu.


- selektywnie zebrany popiół w okresie październik- kwiecień: 1 raz w tygodniu.

Od właściciela nieruchomości mieszkalnej odbierane są wszystkie wytworzone przez niego zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywnie zebrane.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BRAK PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW – CO TO OZNACZA DLA WŁAŚCICIELA?

W pojemniku na odpady niesegregowane (zmieszane)  NIE MOGĄ znajdować się odpady, które mieszkańcy zobowiązani są segregować, czyli:

1) odpady zielone;
2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);
3) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
4) tworzywa sztuczne (plastik) i metale;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) opakowania wielomateriałowe;
13) popiół.


W przypadku stwierdzenia odpadów podlegających segregacji w pojemniku na odpady niesegregowane (zmieszane), właściciel nieruchomości zapłaci OPŁATĘ PODWYŻSZONĄ W WYSOKOŚCI 66,00 zł


DLACZEGO?

Ponieważ Miasto ma obowiązek osiągnięcia wyznaczonych przez Ministerstwo Środowiska poziomów odzysku odpadów.

W przypadku nie osiągnięcia tych poziomów, Miasto zapłaci wysokie kary.