Zgodnie z
ustawą właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Zgodnie z ustawą do obowiązków  WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  należy:
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                        

1.   selektywne zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Suwałk ;

2.  zaopatrzenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki na odpady - dotyczy właścicieli nieruchomości, na której prowadzona jest działaność gospodarcza lub użytecznosci publicznej;

3. utrzymywanie pojemników na odpady w należytej czystości;


4. w noszenie na rzecz Miasta Suwałki opłaty za gospodarowanie odpadami (od 1 lipca 2013 r.)
(każdy właściciel nieruchomości otrzymał indywidualny nr konta bankowego, na który należy kwartalnie uiszczać opłatę - do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia);


5. złożenie korekty deklaracji w ciągu 14 dni od momentu, gdy zmianie ulega parametr, który ma wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby gospodarstw domowych w nieruchomości, w tym także zamieszkanie pierwszego mieszkańca w nieruchomości, zmiana liczby osób zatrudnionych, liczby łóżek, liczby działek itp.)


Deklaracja do pobrania:

- na stronie głównej  w "Aktualnościach",
- w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, pok. 213
.