PYTANIA I ODPOWIEDZI  

Czy wszystkie śmieci są odbierane spod domu ?

NIE, bezpośrednio z domu/bloku odbierane są:

1. śmieci nie podlegające segregacji (tzn.zmieszane)

2. zebrane selektywnie:

                - papier i tektura,

                - odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego i bezbarwnego,

                - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
                 
                - odpady ulegające biodegradacji (tzw. BIO).


3. odpady wielkogabarytowe - odbierane będą spod domu/bloku w ramach okresowych zbiórek.

Pozostałe selektywnie zebrane śmieci (przeterminowane leki, baterie, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, akumulatory, chemikalia) należy dostarczyć do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (na terenie kompostowni przy ul. Raczkowska 150A), gdzie zostaną przyjęte nieodpłatnie.


Co z pojemnikami na śmieci i workami do ich selekcji ?

Miasto dostarczy:

  - do domków jednorodzinnych - worki do selektywnej zbiórki śmieci, pojemniki na popiół (wyłącznie dla nieruchomości, w których głównym źródłem ciepła jest paliwo stałe - węgiel, drewno itp.),

  - do bloków i kamienic - pojemniki na śmieci.

Właściciele domków jednorodzinnych są zobowiązani samodzielnie zaopatrzyć się w pojemniki na odpady zmieszane.

UWAGA!!! Właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej, są zobowiązani samodzielnie zaopatrzyć się w pojemniki na odpady zmieszane i na odpady selektywnie zebrane.

 
Jak często będą odbierane śmieci ?

W zabudowie jednorodzinnej:

- odpady zmieszane: 2 razy w miesiącu,
- odpady selektywnie zebrane (z wyjątkiem popiołu): 2 razy w miesiącu,

- selektywnie zebrany popiół w okresie październik - kwiecień: 2 razy w miesiącu


W zabudowie wielorodzinnej:

- odpady zmieszane:
1) mniej niż 20 lokali mieszkalnych - 2 razy w tygodniu;
2) minimum 20 lokali mieszkalnych - 4 razy w tygodniu(z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, chyba że okres świąteczny jest dłuższy niż 2 dni, wtedy odpady odbierane są również w jeden dzień świąteczny),

- odpady selektywnie zebrane (z wyjątkiem popiołu i BIO):


1) mniej niż 20 lokali mieszkalnych - 2 razy w miesiącu,

2) minimum 20 lokali mieszkalnych - tworzywa sztuczne i metale oraz papier i tektura - 2 razy w tygodniu, a szkło - 2 razy w miesiącu.

- selektywnie zebrany popiół w okresie październik- kwiecień: 1 raz w tygodniu.

- odpady ulegające biodegradacji (tzw. BIO):

1) mniej niż 20 lokali mieszkalnych - 1 raz w tygodniu;
2) minimum 20 lokali mieszkalnych - 2 razy w tygodniu.


Od właściciela nieruchomości mieszkalnej odbierane są wszystkie wytworzone przez niego zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywnie zebrane.


Nieruchomości niemieszkalne


Odpady zmieszane – 2 razy w miesiącu , z wyjątkiem:

Odpady selektywnie zebrane (z wyjątkiem popiołu i BIO)
– 1 raz w miesiącu,

Odpady ulegające biodegradacji (tzw. BIO) - 2 razy w miesiącu,

Selektywnie zebrany popiół - w okresie październik – kwiecień - 1 raz w miesiącu, z wyjątkiem:


- targowiska miejskiego przy ul. Sejneńskiej - 2 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 września, oraz 1 raz w tygodniu w pozostałym okresie.

 
Czy muszę segregować odpady ?

Tak. Mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów zapisami prawa.

Mieszkaniec segregujący śmieci zapłaci dużo mniej, niż ten kto nie segreguje !!!Na czym polega segregacja śmieci ?

Segregacja polega na oddzieleniu z ogólnej masy śmieci następujących ich rodzajów:

- papier i tektura,

- odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego i bezbarwnego,

- tworzywa sztuczne i metale,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- zielone,

- chemikalia,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- opakowania wielomateriałowe.


Śmieci zebrane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach lub workach o odpowiednich kolorach:

- niebieski:  papier, tektura

- żółty:        tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe

- zielony:    szkło kolorowe i bezbarwne

- brązowy:  odpady ulegające biodegradacji (tzw. BIO)Kiedy należy złożyć nową deklarację ?

Właściciel nieruchomości składa
nową deklarację w ciągu 14 dni od momentu, gdy zmianie ulega parametr, który ma wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby gospodarstw domowych w nieruchomości, w tym także zamieszkanie pierwszego mieszkańca w nieruchomości, zmiana liczby osób zatrudnionych, liczby łóżek, liczby działek itp.).

Skąd wziąć formularz deklaracji ?

Formularze deklaracji dostępne są:

1. na tutejszej stronie głównej w "Aktualnościach",

2. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, pok. 213.

 
Co będzie jeśli nie złożę deklaracji ?

W przypadku niezłożenia deklaracji urzędnicy miejscy określą wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.