Prezydent Miasta Suwałk informuje, że gospodarstwa domowe:
- wieloosobowe, w których dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę,
- jednoosobowe, w których dochód nie przekracza kwoty 776 zł,
mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzyskanie zwolnienia wymaga złożenia odpowiednio wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załączeniem dokumentów określonych w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać:

- w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, pok. 213,
- telefonicznie pod numerem telefonu: (087) 562 82 61.