Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]    
56,66 %

W 2018 r. odpady ulegające biodegradacji nie trafiły na składowisko, ponieważ zostały zagospodarowane w całości w części biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania i zagospodarowania tych odpadów w PGO w Suwałkach Sp. z o. o.