Zgodnie z art. 9nb.  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1 ww. ustawy (tj. podmiot prowadzący PSZOK), oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.


Stosownie do art. 9nb.ust. 3 ww. ustawy sprawozdanie zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu zbierającego odpady komunalne, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2) informacje o miejscu prowadzenia działalności;

3) informacje o masie:

a) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne,

b) odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych odpadów komunalnych.


Do złożenia sprawozdania ww. terminie jest obowiązany również podmiot zbierający odpady komunalne, o którym mowa powyżej, posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych w miejscu położonym na obszarze danej gminy, który w danym roku nie zbierał na terenie tej gminy odpadów komunalnych (art. 9nb. ust. 3a. ww. ustawy).


Wobec powyższego wszystkie sprawozdania są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (art. 9nb. ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przypominam, że w związku z art. 9xaa. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot zbierający segregowane odpady komunalne, który przekazuje:

- nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione  w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;

- po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.


W związku z powyższym prosimy o terminowe złożenie sprawozdania.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM w Suwałkach