Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]     29,25 %

W 2017 r. odpady ulegające biodegradacji nie trafiły na składowisko, ponieważ zostały zagospodarowane w całości w rozbudowanej w 2016 r. część biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania i zagospodarowania tych odpadów w PGO w Suwałkach Sp. z o. o.