Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy, że:


- osiągnięty przez Miasto Suwałki poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł w 2015 r. – 28,4%

- osiągnięty przez Miasto Suwałki poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowisko wyniósł w 2015 r. – 10,4 %