FORMULARZE DEKLARACJI DO POBRANIA:  

Obowiązujące od 01.06.2023 r.: 

1) Osoby fizyczne i prawne formularz DOK-1

2)  Domki letniskowe formularz DOK-2

Załączniki:

a) informacja o przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

        (formularz OK-P- obowiązuje od 1 czerwca 2023 r.

 
b) informacja o współwłaścicielach nieruchomości (formularz OK-W)Obowiązujące od 01.01.2022 r.: 

1) Osoby fizyczne i prawne formularz DOK-1

2)  Domki letniskowe formularz DOK-2

Załączniki:

a) informacja o przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

        (formularz OK-P- obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

 
b) informacja o współwłaścicielach nieruchomości (formularz OK-W)

 

 
Obowiązujące od 01.07.2020 r.: 

1) Osoby fizyczne i prawne formularz DOK-1

2)  Domki letniskowe formularz DOK-2

Załączniki:

a) informacja o przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

        (formularz OK-P) - obowiązuje od 1 września 2020 r.

        (formularz OK-P) - obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r.

 
b) informacja o współwłaścicielach nieruchomości (formularz OK-W)
Obowiązujące od 01.04.2019 r.:

1) osoby fizycznej - właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (formularz DOK-1/F (3) ), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (formularz DOK-1/P(3) ), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,


3) osoby fizycznej - właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, (formularz DOK-2/F), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

4) osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, (formularz DOK-2/P), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.


2. załączniki do deklaracji:

a) informacja o odliczeniu od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz OK-Z), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

b) informacja o przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz OK-P), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
            Zgodnie z nowym porządkiem prawnym, każdy właściciel nieruchomości został obowiązany do złożenia w Urzędzie Miejskim deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
           
Opłata naliczana jest w oparciu o dane zamieszczone w deklaracji, składanej przez właścicieli nieruchomości (przy uwzględnieniu liczby gospodarstw domowych zamieszkujących nieruchomość i sposobu zbierania odpadów).

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od:
- daty zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów;
- daty zmiany parametru, który ma wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby gospodarstw domowych w nieruchomości, liczby osób zatrudnionych, liczby łóżek, liczby działek itp.).

 Deklarację składają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także:
     - współwłaścicieli,

     - użytkowników wieczystych,
     - jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
     - inne podmioty władające nieruchomościami położonymi na terenie miasta Suwałki, np. w imieniu mieszkańców budynku wielorodzinnego jedną deklarację składa spółdzielnia mieszkaniowa / wspólnota;


Pytania dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji proszę kierować pod numer telefonu:
 ikona telefon
    (087) 562 82 61