Założenia systemu


CO NOWY SYSTEM OZNACZA DLA KAŻDEGO SUWALCZANINA?


Zasadnicza zmiana dotyczy przejęcia przez Miasto Suwałki odpowiedzialności za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Oznacza to, że dotychczasowe umowy zawierane indywidualnie przez mieszkańców lub zarządców nieruchomości (np. spółdzielnie, wspólnoty) z przedsiębiorcami odbierającymi odpady przestaną obowiązywać po 1.07.2013 r.

Od 1.07.2013 r. właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania na rzecz Miasta opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze stawką, ustaloną w drodze uchwały.
Ze środków z opłat Miasto będzie opłacać odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz punkt selektywnego zbierania odpadów.